Europees Insolventierecht: Update

Aan de vooravond van een nieuwe stap

De internationalisering van het handelsverkeer maakt dat nog slechts weinig insolventieprocedures een puur nationaal karakter hebben. De activa en de passiva van vele schuldenaars vertonen internationale elementen. Het grensoverschrijdende insolventierecht was traditioneel nationaal (internationaal privaat) recht. Een nationale benadering van grensoverschrijdende insolventieprocedures staat evenwel haaks op de beginselen van de Interne Markt. Om deze reden heeft de Europese wetgever – niet zonder enige moeite – het grensoverschrijdende insolventierecht van de Lidstaten in belangrijke mate geharmoniseerd d.m.v. de Insolventieverordening. Deze verordening werd recent gemoderniseerd. Verordening 1346/2000 ruimt plaats voor Verordening 2015/848 die op diverse punten nauwer aansluit op de rechtspraktijk. Zo wordt het materiële toepassingsgebied gevoelig uitgebreid en werd er voorzien in een bijzondere regeling voor vennootschappen die deel uitmaken van een vennootschapsgroep.

Voor commentaren op Verordening 2015/848 wordt verwezen naar volgende referentiewerken:

  • Commentary on the European Insolvency Regulation, R. Bork en K. van Zwieten (eds.), Oxford University Press, 2016;
  • Europäische Insolvenzverordnung 2015, P. Mankowski, M. F. Müller en J. Schmidt (eds.), C.H. Beck, 2016.

Het Europese insolventierecht staat aan de vooravond van een verdere stap in zijn ontwikkeling

De aanhoudende financiële crisis noopt de Europese wetgever nu tot meer ingrijpende maatregelen. In het ruimere kader van de opbouw van een kapitaalmarktenunie wordt een zekere harmonisatie van het (materiële) insolventierecht in het vooruitzicht gesteld. Deze harmonisatie moet de bestaande verschillen in het nationale insolventierecht overbruggen. De focus van dit initiatief ligt op preventieve reorganisatieprocedures en het verzekeren van een tweede kans voor ondernemers. Een aanzet daartoe was reeds terug te vinden in de Aanbeveling van de Commissie van 13 maart 2014 inzake een nieuwe aanpak van faillissement en insolventie

 Our aim is to harmonise now key principles and deliver minimum standards of substantive insolvency law across the EU. This will not be a tight jacket to regulate the details of national law procedures. We leave the concrete implementation of the principles to Member States in full respect of subsidiarity.

Converged restructuring laws would give greater legal certainty to cross-border investors in the EU. It would encourage timely restructuring of viable companies in financial distress.

Commissioner Jourová, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3189_en.htm

Een initiatief in die zin mag binnenkort verwacht worden.

Author: Arie Van Hoe

Arie Van Hoe, Head of Legal VBO-FEB, voluntary scientific collaborator (University of Antwerp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: