Disputatio 2022

[Zie hier voor de disputation van 1 juni 2023.]

Slides

Programma

13:25: Verwelkoming: Joeri Vananroye (KU Leuven)

13:40: Deficitaire vereffening 

– Respondens: Robbie Tas (KU Leuven)
– Opponens: Jasper Van Eetvelde (KU Leuven)
– Praeses: Joeri Vananroye (KU Leuven)

14:40: Soorten van aandelen

– Respondens: Marieke Wyckaert (KU Leuven)
– Opponens: Hans De Wulf (UGent)
– Praeses: Tom Vos (UAntwerpen)

15:40: koffiepauze

16:00: Goedkeuring reorganisatieplan gerechtelijke reorganisatie 

– Respondens: Frederik De Leo (KU Leuven en UHasselt)
– Opponens: Dominique De Marez (KU Leuven)
– Praeses: Arie Van Hoe (VBO)

17:00: Determinatio magistralis: Xavier Dieux (ULB)

17:30: Uitleiding: Arie Van Hoe (VBO)

17:45: Einde met receptie

Deficitaire vereffening

Soorten van aandelen

  • Art. 7:60 WVV
    Wanneer aan één of een reeks aandelen of winstbewijzen andere rechten zijn verbonden dan aan andere aandelen of winstbewijzen uitgegeven door dezelfde vennootschap, dan maakt elk van dergelijke reeksen een soort uit ten opzichte van de andere reeksen van aandelen of winstbewijzen. Aandelen en winstbewijzen waaraan een verschillend stemrecht is verbonden, evenals aandelen zonder stemrecht, vormen steeds aparte soorten.
  • Art. 7:155 WVV
    De algemene vergadering kan, niettegenstaande andersluidende statutaire bepaling, de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen of winstbewijzen goedkeuren, één of meer soorten afschaffen, de rechten verbonden aan een soort gelijkstellen met de rechten van een andere soort, of de respectieve rechten verbonden aan een soort van effecten rechtstreeks of onrechtstreeks wijzigen. De uitgifte van nieuwe aandelen of winstbewijzen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen of winstbewijzen binnen elke soort gebeurt, is een wijziging van de rechten verbonden aan elke soort.
    Het bestuursorgaan verantwoordt de voorgestelde wijzingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten. Als aan het verslag van het bestuursorgaan ook financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, beoordeelt de commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, of deze in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten. Beide verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 7:132. Wanneer deze verslagen ontbreken is het besluit van de algemene vergadering nietig. Deze verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°.
    Elke wijziging van de rechten verbonden aan één of meerdere soorten vereist een statutenwijziging, waarbij het besluit binnen elke soort moet worden genomen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, en moet elke houder van ondereffecten worden toegelaten tot de besluitvorming en de stemming in de betrokken soort, waarbij de stemmen worden geteld op basis van één stem voor het kleinste ondereffect. De winstbewijzen geven recht op één stem per effect, niettegenstaande andersluidende statutaire bepaling.

Gerechtelijke reorganisatie

Slotwoord

%d bloggers like this: