Aansprakelijkheid van commanditaire vennoot bij schending inmengingsverbod: nieuw arrest Hoge Raad

Sanctie in Belgisch recht, meer dan in Nederland, punitief karakter

Eerder kwam hier aan bod hoe in vele continentale systemen aan de “stille” of commanditaire vennoot een verbod wordt opgelegd om zich te mengen in het beheer van de vennootschap. Art. 20 al. 1 en 2 van het Nederlandse Wetboek van Koophandel (WvK) stellen over de commanditaire vennoot (“vennoot bij wijze van geldschieting”):

“Behoudens de uitzondering, in het tweede lid van art. 30 voorkomende, mag de naam van den vennoot bij wijze van geldschieting in de firma niet worden gebezigd.
Deze vennoot mag geene daad van beheer verrigten of in de zaken van de vennootschap werkzaam zijn, zelfs niet uit kracht eener volmagt.”

Continue reading “Aansprakelijkheid van commanditaire vennoot bij schending inmengingsverbod: nieuw arrest Hoge Raad”

De gevolgen van collectieve insolventieprocedures voor de executierechten van individuele schuldeisers

Nieuw boek van Mr Stan Brijs en Mr Rubben Lindemans bij Knops Publishing

Ons denken over de verhouding tussen de schuldeiser en de insolvabiliteit van debiteuren is de afgelopen jaren totaal veranderd, schrijft Professor Dirix in zijn inleidende beschouwing in Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen III (“Het insolventierecht anno 2014”, Antwerpen, Intersentia, 2014, 3). Eén van de stuwende krachten die deze nieuwe denkwijze voedt, is de verschuiving binnen het insolventierecht van een individuele dimensie naar een collectieve dimensie. Continue reading “De gevolgen van collectieve insolventieprocedures voor de executierechten van individuele schuldeisers”

A Christmas essay

reading-by-the-fire

A Christmas essay on the common law trust-origins of the corporate form, can be found here.

Corrigendum to Regulation (EU) 2015/848 on insolvency proceedings

A corrigendum regarding the applicability in time of the new Insolvency Regulation was published in the Official Journal of the European Union on 21 December 2016. The corrigendum reads as follows:

On page 56, Article 84(1):

for:

‘1. The provisions of this Regulation shall apply only to insolvency proceedings opened after 26 June 2017. Acts committed by a debtor before that date shall continue to be governed by the law which was applicable to them at the time they were committed.’,

read:

‘1. The provisions of this Regulation shall apply only to insolvency proceedings opened from 26 June 2017. Acts committed by a debtor before that date shall continue to be governed by the law which was applicable to them at the time they were committed.’.

 

Morele wezens en wetsontduikende monniken

Een longread in kerstsfeer over de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid

Wetsontduikende witheren

2 mei 1845. In Averbode wisselt de Norbertijn Jan-Zacharie Carleer, provisor van de Abdij, het tijdelijke voor het eeuwige. Zoals dat hoort bij een overleden geestelijke zijn er geen kinderen of  langstlevende echtgenoot noch andere reservataire erfgenamen. Bij testament had Carleer een andere Norbertijn van dezelfde abdij als algemeen erfgenaam aangesteld.

Er duikt echter een minder piëteitsvolle neef op, Jean-François Mertens, die de geldigheid van het legaat aanvecht en de erfenis opeist. Continue reading “Morele wezens en wetsontduikende monniken”

Hof van Justitie spreekt zich uit over Arco: garantie strijdig met unierecht

In een eerder bericht werd reeds gemeld dat het Hof van Justitie vandaag heeft beslist dat de Belgische Arco-garantie strijdig is met het Unierecht (met verwijzing naar het persbericht van het Hof van Justitie zelf).

Sinds kort is ook de uitspraak zelf van het Hof online beschikbaar. in dit bericht wordt deze uitspraak gesitueerd vanuit een Belgisch-Europese invalshoek. In essentie stelt het Hof dat:

  1. depositogarantiesystemen in principe bedoeld zijn om spaargelden  te beschermen (en niet om aandelen in bepaalde coöperaties te beschermen);
  2. de Europese Depositogarantierichtlijn België niet verplicht om  aandelen van erkende coöperatieve vennootschappen die actief zijn in de financiële sector te beschermen, zoals in het voorliggende geval is gebeurd;
  3. het op zich niet onverenigbaar is met deze richtlijn dat een depositogarantiestelsel wordt uitgebreid tot aandelen van coöperatieve vennootschappen, maar het aan het Grondwettelijk Hof is om een dergelijke garantieregeling uiteindelijk goed te keuren;
  4. het standpunt van de Commissie in het besluit over het aanmerken van de Arco-garantie als onrechtmatige en met de interne markt onverenigbare staatssteun (alleen al omdat de maatregel door België niet tijdig werd aangemeld) terecht is.

Continue reading “Hof van Justitie spreekt zich uit over Arco: garantie strijdig met unierecht”

De garantie die België aan de financiële coöperaties van de Arco-groep heeft verleend, is in strijd met het Unierecht

Een garantieregeling is op zich niet onverenigbaar met de richtlijn inzake de
depositogarantiestelsels, maar zij moet stroken met het Verdrag en met name met de daarin
neergelegde staatssteunregels

Zie perscommuniqué over Hof van Justitie van de Europese Unie, Arrest in zaak C-76/15 Vervloet e.a. / Ministerraad

 

The Liability of Legal Persons for Foreign Bribery

bribery

The OECD has recently published an interesting stocktaking report on the liability of legal persons for foreign bribery. This stocktaking report presents a chronology and a “mapping” of the features of the systems for liability of legal persons found in the 41 Parties to the Anti-Bribery Convention. The report can be consulted here.

Recente ontwikkelingen in het insolventierecht: overzicht van rechtspraak 2015-2016

In het raam van de grondige studie Insolventierecht aan de Rechtsfaculteit van de UA wordt sinds negen jaar op het einde van het semester een studieavond georganiseerd waarbij een groep masterstudenten hun bevindingen voorstellen aan het geïnteresseerd publiek.

De nieuwste editie van deze studieavond, die betrekking heeft op de jaargang 2015-2016, gaat door op woensdag 21 december 2016 om 19u in lokaal R001 (Stadscampus UA, R-blok).

Tijdens de studieavond zullen een aantal studenten toelichting geven bij het overzicht van rechtspraak dat werd samengesteld in het raam van de grondige studie. Alle studenten hebben een wetenschappelijke noot geschreven bij een recent vonnis of arrest m.b.t. insolventierecht. Een samenvatting van alle onderzochte rechtspraak wordt gebundeld tot een kort overzicht van rechtspraak. Het betreft zowel gepubliceerde als niet-gepubliceerde uitspraken over zekerheden, gerechtelijke reorganisatie, faillissement en collectieve schuldenregeling. Een selectie van de uitspraken uit het overzicht zal tijdens de studieavond becommentarieerd worden, het volledige overzicht van rechtspraak wordt als documentatie ter beschikking gesteld.

Deelname is gratis en iedereen is welkom. Meer info: melissa.vanmeenen@uantwerpen.be

In the meantime in the Netherlands

Last week, a fundamental reform of the basic legislation, including company and insolvency law, in Belgium was announced (De grote sprong voorwaarts: een nieuw BW, een hervormd ondernemings- en insolventierecht, een nieuw vennootschaps- en verenigingsrecht en de opheffing van het W.Kh.).

The Belgian legislator is not the only legislator planning reforms. Also last week, the Dutch Minister of Justice has announced a further modernisation of company law (Voortgang modernisering ondernemingsrecht).

Finally, the Corporate Governance Code Monitoring Committee has published the revised Dutch Corporate Governance Code. The Code 2016 can be read here. Dutch listed companies are required to report in 2018 on compliance with the revised Code in the 2017 financial year. The condition for this is that the revised Code must be enshrined in Dutch law by the cabinet in 2017.

Shareholders’ rights in EU companies: it’s the long-term, stupid!

On 9 December 2016, the EU’s committee of permanent representatives (COREPER) endorsed an agreement between the Slovak presidency and European Parliament representatives to strengthen shareholders engagement in big European companies (read, here). The agreement will encourage transparent and active engagement by shareholders of listed companies through a revision of the existing Shareholders’ Rights Directive (2007/36/EC). Continue reading “Shareholders’ rights in EU companies: it’s the long-term, stupid!”

Insider trading – Salman v. United States

wallstreet

On 6 December 2016, the Supreme Court of the United States unanimously ruled in favor of prosecutors in an insider trading case, saying that gifts of confidential information from business executives to relatives violate securities laws.  Continue reading “Insider trading – Salman v. United States”

Organisational contracts: rethinking the European paradigm

Contract law is out of touch, scholars argue – but why? A post by guest blogger Joeri De Smet

1.

Arguably, contracts are quintessential in the operation of the modern economy. Scholarly attention across many disciplines accordingly is abundant. In law as well, contracts are amply studied. Most of the work on contracts, however, remains doctrinal, discovering developments and trends within the current system of current law. In Belgium, this system has not fundamentally changed for the last two hundred years, but even on the European level, contract law seldom undergoes radical changes. Over the course of time, parties in a contract build up a common interest, a “going concern value”. In European contract law, there are insufficient safeguards to protect this value. Concerning the performance of obligations, parties are only required to do just that, not to cooperate, and there is no general system to adapt existing provisions to previously unknown circumstances. Concerning termination, there is no way for a party to leave the contractual framework without destroying it (through resolution or unilateral notice), along with its going concern value Some scholars are trying to move beyond this frame of reference and argue that current contract law is not adapted to real-life economic needs. They propose a new outlook on contract law, under the umbrella of organisational contracts. In this contribution, I briefly define and set out the key elements of what is understood as an organisational contract. Continue reading “Organisational contracts: rethinking the European paradigm”

De grote sprong voorwaarts: een nieuw BW, een hervormd ondernemings- en insolventierecht, een nieuw vennootschaps- en verenigingsrecht en de opheffing van het W.Kh.

Minister Geens stelt plannen voor hercodificatie van basiswetgeving voor

Zie De sprong naar het recht van morgen: hercodificatie van de basiswetgeving voor de plannen die Minister van Justitie Koen Geens vandaag heeft bekendgemaakt.

Uncitral Working Group on Insolvency Law

The fiftieth session of Working Group V (Insolvency Law) will take place in Vienna from Monday 12 to Friday 16 December 2016. The delegates will discuss draft legislative provisions regarding the cross-border insolvency of multinational enterprise groups and the recognition and enforcement of insolvency-related judgments. For more information, see here.

%d bloggers like this: