Achterstelling van schuldvorderingen in het insolventierecht

In de financiering van ondernemingen neemt de achtergestelde schuldvordering een belangrijke plaats in, tussen kapitaal en schuld. In zijn recent gepubliceerde proefschrift heeft Roel Fransis (KUL) de achtergestelde schuldvordering aan een minitieus onderzoek onderworpen, zowel wat de juridische aard van deze rechtsfiguur betreft als de rechtsgevolgen ervan, in het bijzonder in het kader van insolventieprocedures. Met dit proefschrift heeft Roel Fransis, in de woorden van zijn promotor (Eric Dirix, KUL), “een fundamenteel werk afgeleverd dat onze kennis op vele terreinen van het verbintenissen-, goederenrecht en insolventierecht werkelijk vooruit helpt en dat tevens voor de rechtspraktijk van onschatbare waarde zal blijken te zijn”. Met deze beoordeling kan alleen maar ingestemd worden.

Modelcharter voor bestuurders van overheidsbedrijven

Het federale regeerakkooord van 10 oktober 2014 voorzag dat de regering een “charter van de bestuurder van overheidsbedrijven” zou opstellen in het kader van het evenwicht tussen de taken als bestuurder (en de belangen van de onderneming) en deze van (vertegenwoordiger van) de overheid.

GUBERNA, het Belgisch Instituut voor Bestuurders (‘centrum public governance’), heeft als kenniscentrum inzake corporate governance recent een modelcharter opgesteld. Op basis hiervan kunnen overheidsbedrijven zelf een eigen charter opstellen, aangepast aan de specifieke doelstellingen en context van de onderneming in kwestie.

Het modelcharter werkt met 10 algemene richtlijnen (‘principes’), die gerespecteerd moeten worden voor iedereen, met ‘aanbevelingen’ (volgens het comply or explain-principe), en met suggesties of ‘aandachtspunten’.

Het eerste principe ‘respecteren van voorafgaande voorwaarden bij aanvaarding mandaat‘, kent bijvoorbeeld als aandachtspunten:

 • de kandidaat-bestuurder mag enkel mandaten opnemen waarvoor hij zich ten volle kan inzetten
 • voor het aanvaarden van een hernieuwing van zijn mandaat moet de bestuurder zichzelf de vraag stellen of hij nog een toegevoegde waarde biedt voor het bedrijf

Deze aandachtspunten zijn zeer actueel in het licht van de recente discussie over politieke bestuursmandaten bij bedrijven of intercommunales.

De overige principes zijn:

 • concentreren op taken eigen aan de bestuurder
 • verdedigen van de belangen van het overheidsbedrijf in lijn met diens specificiteit
 • streven naar een onafhankelijke positie
 • volgen van hoge standaarden van integriteit
 • zich gepast gedragen bij besluitvorming
 • zich informeren over en respecteren van vertrouwelijke informatie
 • onderhouden van expertise
 • onderhouden van adequate en constructieve relaties met het management, de aandeelhouders en andere stakeholders
 • bevorderen evaluatiecultuur

Karel-Jan Vandormael

MiFID II in relation to other investor protection regulation: Picking up the crumbs of a piecemeal approach

Paper by Veerle Colaert (KU Leuven)

The study of the interaction between different pieces of EU financial legislation becomes ever more important – and difficult. A recent paper by Prof. Veerle Colaert (see ssrn or academia.edu) explores the relationship between the MiFID II and other recent EU legislation aiming at investor protection, such as the Insurance Distribution Directive, the PRIIPs Regulation and the UCITS Directive.

Continue reading “MiFID II in relation to other investor protection regulation: Picking up the crumbs of a piecemeal approach”

French Constitutional Council Permits Civil, But Not Criminal Enforcement of Corporate Duty of Vigilance Law

A post by guest blogger Penelope Bergkamp

On 23 March 2017, the Constitutional council of the French Republic ruled on the constitutionality of the recently adopted Corporate Duty of Vigilance Law (hereafter “Law”). The Constitutional council held that the obligation imposed by the Law to establish a vigilance plan and the enforcement mechanisms of formal notice and injunction are not in conflict with the Constitution. Likewise, the mechanism for holding a company responsible in case of non-compliance with the obligation to establish the vigilance plan is in conformity with the Constitution. With respect to the criminal enforcement of the Law, however, the Constitutional council did identify a constitutional problem

Continue reading “French Constitutional Council Permits Civil, But Not Criminal Enforcement of Corporate Duty of Vigilance Law”

Kan één schuldeiser samen-lopen?

Pluraliteitsregels in Nederlands en Belgisch insolventierecht

1.

In een recent arrest van 24 maart 2017 heeft de Hoge Raad zijn vaste rechtspraak bevestigd dat het voor het uitspreken van een faillietverklaring is vereist dat de schuldenaar meer dan één schuldeiser heeft . De Hoge Raad zie de rechtvaardiging hierin dat:

“het faillissement ten doel heeft het vermogen van de schuldenaar te verdelen onder diens gezamenlijke schuldeisers. Met dat doel strookt niet de faillietverklaring van een schuldenaar die slechts één schuldeiser heeft.” 

Het is een klassieke regel van Nederlands insolventierecht die o.a. een belangrijke rol speelt in de plot van de roman Karakter (1938) van F. Bordewijk: Continue reading “Kan één schuldeiser samen-lopen?”

Limited Liability Property

In a recent paper Danielle D’Onfro (Washington University Law) argues that security interests are best understood as a form of “limited liability property”. Limited liability, i.e. the privilege of being legally shielded from liability that would normally apply, has long been considered the quintessential feature of equity interests. The author convincingly argues, however, that limited liability is a critical feature of security interests as well. Debt and equity are indeed not the opposites they are sometimes believed to be. The paper will soon be published in Cardozo Law Review and can already be consulted here.

The Implementation of the New Insolvency Regulation Recommendations and Guidelines

The MPI Luxembourg, together with the Universities of Milan and Vienna, has published some very useful guidelines and recommendations with respect to the implementation of the new Insolvency Regulation. These guidelines and recommendations aim to facilitate cooperation and improve mutual trust. They cover three areas: (i) the scope of application (pre-insolvency and hybrid proceedings), (ii) the cooperation between main and secondary proceedings, including the new instrument of synthetic proceedings, and (iii) the new framework for insolvency of group of companies. The document is the result of a public survey, original research as well as in depth discussions with stake holders. The guidelines and recommendation can be consulted here.