Achterstelling van schuldvorderingen in het insolventierecht

In de financiering van ondernemingen neemt de achtergestelde schuldvordering een belangrijke plaats in, tussen kapitaal en schuld. In zijn recent gepubliceerde proefschrift heeft Roel Fransis (KUL) de achtergestelde schuldvordering aan een minitieus onderzoek onderworpen, zowel wat de juridische aard van deze rechtsfiguur betreft als de rechtsgevolgen ervan, in het bijzonder in het kader van insolventieprocedures. Met dit proefschrift heeft Roel Fransis, in de woorden van zijn promotor (Eric Dirix, KUL), “een fundamenteel werk afgeleverd dat onze kennis op vele terreinen van het verbintenissen-, goederenrecht en insolventierecht werkelijk vooruit helpt en dat tevens voor de rechtspraktijk van onschatbare waarde zal blijken te zijn”. Met deze beoordeling kan alleen maar ingestemd worden.

Modelcharter voor bestuurders van overheidsbedrijven

Het federale regeerakkooord van 10 oktober 2014 voorzag dat de regering een “charter van de bestuurder van overheidsbedrijven” zou opstellen in het kader van het evenwicht tussen de taken als bestuurder (en de belangen van de onderneming) en deze van (vertegenwoordiger van) de overheid.

GUBERNA, het Belgisch Instituut voor Bestuurders (‘centrum public governance’), heeft als kenniscentrum inzake corporate governance recent een modelcharter opgesteld. Op basis hiervan kunnen overheidsbedrijven zelf een eigen charter opstellen, aangepast aan de specifieke doelstellingen en context van de onderneming in kwestie.

Het modelcharter werkt met 10 algemene richtlijnen (‘principes’), die gerespecteerd moeten worden voor iedereen, met ‘aanbevelingen’ (volgens het comply or explain-principe), en met suggesties of ‘aandachtspunten’.

Het eerste principe ‘respecteren van voorafgaande voorwaarden bij aanvaarding mandaat‘, kent bijvoorbeeld als aandachtspunten:

 • de kandidaat-bestuurder mag enkel mandaten opnemen waarvoor hij zich ten volle kan inzetten
 • voor het aanvaarden van een hernieuwing van zijn mandaat moet de bestuurder zichzelf de vraag stellen of hij nog een toegevoegde waarde biedt voor het bedrijf

Deze aandachtspunten zijn zeer actueel in het licht van de recente discussie over politieke bestuursmandaten bij bedrijven of intercommunales.

De overige principes zijn:

 • concentreren op taken eigen aan de bestuurder
 • verdedigen van de belangen van het overheidsbedrijf in lijn met diens specificiteit
 • streven naar een onafhankelijke positie
 • volgen van hoge standaarden van integriteit
 • zich gepast gedragen bij besluitvorming
 • zich informeren over en respecteren van vertrouwelijke informatie
 • onderhouden van expertise
 • onderhouden van adequate en constructieve relaties met het management, de aandeelhouders en andere stakeholders
 • bevorderen evaluatiecultuur

Karel-Jan Vandormael

MiFID II in relation to other investor protection regulation: Picking up the crumbs of a piecemeal approach

Paper by Veerle Colaert (KU Leuven)

The study of the interaction between different pieces of EU financial legislation becomes ever more important – and difficult. A recent paper by Prof. Veerle Colaert (see ssrn or academia.edu) explores the relationship between the MiFID II and other recent EU legislation aiming at investor protection, such as the Insurance Distribution Directive, the PRIIPs Regulation and the UCITS Directive.

Continue reading “MiFID II in relation to other investor protection regulation: Picking up the crumbs of a piecemeal approach”

French Constitutional Council Permits Civil, But Not Criminal Enforcement of Corporate Duty of Vigilance Law

A post by guest blogger Penelope Bergkamp

On 23 March 2017, the Constitutional council of the French Republic ruled on the constitutionality of the recently adopted Corporate Duty of Vigilance Law (hereafter “Law”). The Constitutional council held that the obligation imposed by the Law to establish a vigilance plan and the enforcement mechanisms of formal notice and injunction are not in conflict with the Constitution. Likewise, the mechanism for holding a company responsible in case of non-compliance with the obligation to establish the vigilance plan is in conformity with the Constitution. With respect to the criminal enforcement of the Law, however, the Constitutional council did identify a constitutional problem

Continue reading “French Constitutional Council Permits Civil, But Not Criminal Enforcement of Corporate Duty of Vigilance Law”

Kan één schuldeiser samen-lopen?

Pluraliteitsregels in Nederlands en Belgisch insolventierecht

1.

In een recent arrest van 24 maart 2017 heeft de Hoge Raad zijn vaste rechtspraak bevestigd dat het voor het uitspreken van een faillietverklaring is vereist dat de schuldenaar meer dan één schuldeiser heeft . De Hoge Raad zie de rechtvaardiging hierin dat:

“het faillissement ten doel heeft het vermogen van de schuldenaar te verdelen onder diens gezamenlijke schuldeisers. Met dat doel strookt niet de faillietverklaring van een schuldenaar die slechts één schuldeiser heeft.” 

Het is een klassieke regel van Nederlands insolventierecht die o.a. een belangrijke rol speelt in de plot van de roman Karakter (1938) van F. Bordewijk: Continue reading “Kan één schuldeiser samen-lopen?”

Limited Liability Property

In a recent paper Danielle D’Onfro (Washington University Law) argues that security interests are best understood as a form of “limited liability property”. Limited liability, i.e. the privilege of being legally shielded from liability that would normally apply, has long been considered the quintessential feature of equity interests. The author convincingly argues, however, that limited liability is a critical feature of security interests as well. Debt and equity are indeed not the opposites they are sometimes believed to be. The paper will soon be published in Cardozo Law Review and can already be consulted here.

The Implementation of the New Insolvency Regulation Recommendations and Guidelines

The MPI Luxembourg, together with the Universities of Milan and Vienna, has published some very useful guidelines and recommendations with respect to the implementation of the new Insolvency Regulation. These guidelines and recommendations aim to facilitate cooperation and improve mutual trust. They cover three areas: (i) the scope of application (pre-insolvency and hybrid proceedings), (ii) the cooperation between main and secondary proceedings, including the new instrument of synthetic proceedings, and (iii) the new framework for insolvency of group of companies. The document is the result of a public survey, original research as well as in depth discussions with stake holders. The guidelines and recommendation can be consulted here.

RegTech as a response to regulatory expansion in the financial sector

Paper by Veerle Colaert (KU Leuven)

In the aftermath of the financial crisis, the financial sector was hit by a tidal wave of new legislation. The question of how financial institutions can remain compliant with this ever expanding financial legal framework has however been largely neglected. A recent paper (see ssrn or academia.edu) by Professor Veerle Colaert (KU Leuven) explores the potential of RegTech in this respect – the use of technological solutions to facilitate compliance with and monitoring of regulatory requirements. Continue reading “RegTech as a response to regulatory expansion in the financial sector”

“Nee is nee” – lessen uit de zaak Telegraaf Media Groep (TMG)

Concurrerende bieder bij een bod door de controlerende aandeelhouder

Afgelopen dinsdagavond deed de Ondernemingskamer te Amsterdam een uitspraak in de zaak rond de overname van Telegraaf Media Groep (TMG) door Mediahuis en de familie Van Puijenbroek (samen het “consortium”). Kort gezegd wees de rechter de voorziening van concurrerende bieder Talpa af, zodat de weg voor een overname door het consortium nu open ligt.

Deze beslissing is één van de weinige Nederlandse uitspraken over concurrerende biedingen bij een openbaar overnamebod. Het gaat in op een aantal interessante vragen over de rol van de raad van bestuur, de raad van commissarissen en de controlerende aandeelhouder bij een overname. Deze blogpost is een eerste commentaar die deze zaak in de ruimere juridische context kadert, parallellen trekt met de Amerikaanse overname-rechtspraak, en bespreekt welke lessen getrokken kunnen worden uit deze zaak. Continue reading ““Nee is nee” – lessen uit de zaak Telegraaf Media Groep (TMG)”

Soms is lomp slim

Regels inzake minimumkapitaal zijn makkelijk na te komen en af te dwingen

Een eerdere post had het over het verplicht minimumkapitaal. Niet-aansprakelijkheid van de aandeelhouder wordt door het bestaan van een verplichte en achtergestelde inbreng  “beperkte aansprakelijkheid”. Zeker voor kleine vennootschappen met een controlerende aandeelhouder is de prikkel die het wettelijk minimumkapitaal met zich brengt reëel.

Het minimumkapitaal is niet langer en vogue in de doctrine. Continue reading “Soms is lomp slim”

The effect of formation rules on the functioning of capital markets: lessons from history

Carsten Gerner-Beuerle (LSE) on link between formation rules and the development of capital markets

An earlier post  (in Dutch) discussed the risk of moral hazard when limited liability allows company owners to take excessive risks without needing to fear personal losses. This goes to the expense of company creditors. Minimum capital requirements were suggested as a remedy since this raises the stakes for company owners and thus discourages excessive behavior.

A recent analysis of corporate and financial regulation in Britain and Germany in the 19th century argues, however, that stringent formation rules, such as minimum capital requirements, could possibly hamper the development of financial markets (see: C. Gerner-Beuerle, ‘Law and Finance in Emerging Economies: Germany and Britain 1800-1900, The Modern Law Review, Vol. 80 Iss. 2, March 2017, 263-298).

Continue reading “The effect of formation rules on the functioning of capital markets: lessons from history”

Shareholders in insolvency law: here to stay

Yin_yang.svg

One of the very first posts on this blog related to the publication of the inaugural lecture of prof. dr. Rolef de Weijs on the occasion of his appointment as professor of National and International Insolvency Law at the University of Amsterdam’s (UvA) Faculty of Law. In this lecture, the position of shareholders in insolvency law is critically examined. Until recently, insolvency was all about creditors (company law, on the other hand, was all about shareholders). The lecture by prof. de Weijs clearly demonstrates the need for insolvency law to also take into account the position of shareholders. Debt and equity go hand in hand, also – and especially – in times of insolvency. On a more general level, the lecture illustrates the absence of real borders between company law and insolvency law. An (updated) English translation of the lecture can now be found here.

RPS-TRV Prize 2016 awarded to Tom Vos: freeze-out of minority shareholders

 

The TRV-RPS Prize 2016 for the best master thesis in company, financial or tax law written at a Belgian university is awarded to Tom Vos. His master thesis studied “freeze-outs of minority shareholders” using a comparative law and economics approach. The thesis is available here. A revised version will also be published in TRV-RPS.

This prize has been awarded by the Revue pratique des sociétés (RPS) since 2009. Since the merger of RPS with the Tijschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (TRV) in 2016, the prize is awarded by the combined journal TRV-RPS, the leading journal for company law in Belgium.

About the master thesis

The master thesis started from the problem that minority shareholders of a listed company often constitute a nuisance to a controlling shareholder. It then considered to what extent the controlling shareholder can eliminate the minority shareholders through a freeze-out, and what protection these minority shareholders should receive. Continue reading “RPS-TRV Prize 2016 awarded to Tom Vos: freeze-out of minority shareholders”

Delaware halts the eruption of M&A litigation in the Volcano case

A post by guest blogger Vincent Chantillon

The United States has a problem of litigation. If a large M&A deal is announced, it is almost certain that a stockholder will challenge the deal in court. In 2014, 93% of all M&A deals valued over $100 million were challenged in court. This marked the fifth consecutive year in which more than 90% of all M&A deals valued over $100 million were challenged. This large amount of litigation has burdened the corporate world, and the Delaware Courts have started to take action to stop it. Continue reading “Delaware halts the eruption of M&A litigation in the Volcano case”

TFR-prijs 2017 toegekend aan Christophe De Backere: fiscale aftrekbaarheid van kosten door een vennootschap

De TFR-prijs 2017 werd toegekend aan Christophe De Backere voor zijn bijdrage “Pleidooi voor een zuivere toepassing van artikel 49 WIB 1992 in de vennootschapsbelasting” (TFR 2016, afl. 500, 368-388). De TFR-prijs werd in 1982 in het leven geroepen om het beste artikel uit een jaargang van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht te bekronen, geschreven door een jonge auteur. De doctorandus treedt op die manier in de voetsporen van de Leuvense professoren Axel Haelterman en Niels Bammens.

Over het bekroonde artikel

De vraag naar de fiscale aftrekbaarheid van kosten die worden gemaakt door een vennootschap is een evergreen die geregeld leidt tot geschillen tussen een vennootschap en de belastingadministratie. Continue reading “TFR-prijs 2017 toegekend aan Christophe De Backere: fiscale aftrekbaarheid van kosten door een vennootschap”

%d bloggers like this: