Nullity of a contract: the economic equivalent of a put or call option

How the law exploits the opportunism of contract parties to make the nullity sanction sting

Gerelateerde afbeeldingA previous post (in Dutch) discussed a recent case of the Belgian Supreme Court about the nullity of a sale of shares because of prohibited financial assistance. The case giving rise to the judgement of the Belgian Supreme Court illustrates how the nullity sanction is cleverly designed to exploit the incentives of contract parties to serve the legislator’s goals. Continue reading “Nullity of a contract: the economic equivalent of a put or call option”

Zeven nieuwe en vernieuwende cassatie-arresten in het vennootschaps- en insolventierecht

U las ze eerst op Corporate Finance Lab

  • Wat zijn gevolgen van de vernietiging van een overdracht van aandelen wegens een verboden ‘financial assistance’?
  • Wie kan na samenloop op het vermogen van de schuldenaar de pauliana instellen?
  • Wie kan de enige vennoot aansprakelijk stellen bij eenhoofdigheid van de vennootschap?
  • Heeft een nieuwe aandeelhouder een eigen vorderingsrecht indien de bestaande aandeelhouder kort na de investering door de nieuwe de vennootschap leeg haalt?
  • Is een beding van aanwas een verboden beding over een toekomstige nalatenschap?
  • Wat gebeurt er met de handelingen gesteld door een vereffenaar indien de gerechtelijke vereffening achteraf wordt ingetrokken?
  • Wie kan zich beroepen op de niet-publicatie van vennootschapsakten?

Continue reading “Zeven nieuwe en vernieuwende cassatie-arresten in het vennootschaps- en insolventierecht”

Kenneth Arrow, Nobel-Winning Economist, Dies at 95

This week saw the passing of Kenneth Arrow, one of the giants of modern economics. Arrow was best known for his work on the general equilibrium theory, setting out the conditions under which the “invisible hand” of market competition among self-serving individuals serves society well. His fundamental ideas have been applied to the design of insurance products, financial products, employment contracts and much more. The full New York Times obituary can be read here.

Continue reading “Kenneth Arrow, Nobel-Winning Economist, Dies at 95”

Klare wijn over gebakken peren: ex tunc vernietigen, ex nunc waarderen

Cass 13 januari 2017 over gevolgen van een vernietiging van een overdracht van aandelen wegens schending verbod ‘financial assistance’

Wat zijn de gevolgen van de vernietiging van een overdracht van aandelen terwijl de waarde van die aandelen ondertussen significant is gedaald? Wie draagt het risico voor die waardevermindering en blijft met de gebakken peren zitten: de koper of de verkoper? Over dit vraagstuk boog het Hof van Cassatie zich in een arrest van 13 januari 2017.

Het verhaal dat schuilgaat achter de rechtsvraag ontvouwt zich als een kleine tragedie. Twee zussen verkopen aan dezelfde koper hun aandelen in quasi identieke commanditaire vennootschappen op aandelen (Comm.VA) die uitgebreide aandelenportefeuilles beheren. Wanneer de waarde van die beleggingen keldert omwille van de financiële crisis, blijft de koper in gebreke het nog uitstaande deel van de prijs te betalen. Zodus dagvaarden de zussen de koper.

Plottwist: in plaats van een vonnis waarmee ze de betaling van het resterende deel van de overdrachtsprijs kunnen ten uitvoer leggen, kijken ze aan tegen de vernietiging van de overdracht.

Continue reading “Klare wijn over gebakken peren: ex tunc vernietigen, ex nunc waarderen”

Real seat theory vs incorporation theory: the Belgian case for reform

A post by guest blogger Marc Van de Looverbosch

For decades now, supporters of the real seat theory have been arguing with supporters of the incorporation theory over which theory (or which variant of either theory) best corresponds to the needs of modern business for purposes of determining which national company laws are applicable to bodies corporate. Continue reading “Real seat theory vs incorporation theory: the Belgian case for reform”

De stichtingen in België – rapport 2017

De stichting bezet een bijzondere plaats in het Belgische organisatierecht. Het is een rechtspersoon, met bijhorend vermogen, doch zonder leden of vennoten. De stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichters, de bestuurders, of enig ander persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert in de verwezenlijking van het belangeloos doel. Een onderscheid wordt gemaakt tussen de (erkende) “stichting van openbaar nut” en de “private stichting”. Stichtingen kunnen dienen tot filantropische doeleinden (bv. bescherming van een kwetsbare persoon), maar evenzeer een economische rol vervullen (bv. certificatie van vennootschapseffecten).

Continue reading “De stichtingen in België – rapport 2017”

Ze is zo relatief, meneer: de pauliana na samenloop

Cass. 13 januari 2017: Geslaagde pauliaanse vordering komt enkel schuldeiser toe

Cassatie geeft de schuldeiser wat de schuldeiser toekomt

U kunt uw schulden niet meer betalen (u begrijpt: wij schrijven in de irrealis). Maar gewiekst als u bent, geeft u uw goederen weg aan een familielid. Of beter nog: u brengt het in in een vennootschap onder uw controle. Zo behoudt u de feitelijke macht over uw activa, terwijl uw schuldeisers met lege handen overblijven (zakelijke zekerheidsrechten even daar gelaten).

Artikel 1167 BW reikt uw schuldeisers in zo’n geval echter een krachtige remedie aan: de actio pauliana. Continue reading “Ze is zo relatief, meneer: de pauliana na samenloop”