Is kennelijk grove fout nog gedekt door cap op bestuursaansprakelijkheid ?

Kleine bug in de cap

De cap op bestuursaansprakelijkheid in het WVV is goeddeels ontzenuwd, zoals eerder gesignaleerd. Door een amendement te elfder ure geldt de aansprakelijkheidsbeperking immers enkel nog voor toevallige lichte fouten (artikel 2:57, § 3, 1° WVV). Dergelijke kleinere zonden leiden echter in de praktijk hoe dan ook zelden tot bestuursaansprakelijkheid.

Een dergelijke spoedamputatie laat onvermijdelijk enkele kleine littekens na.

Zo ook hier: wellicht werd over het hoofd gezien dat de aanhef van artikel 2:57 WVV de cap uitdrukkelijk van toepassing verklaart op de faillissementsaansprakelijkheden wegens kennelijk grove fout (artikel XX.225 WER) en de voorzetting van een reddeloze onderneming (“wrongful trading; artikel XX.227 WER).

Zeker die eerste kan uit haar aard niet (meer) onder de cap vallen. Een fout kan immers niet tegelijkertijd én kennelijk grof, én toevallig en licht zijn.

Een soortgelijke redenering valt te verdedigen bij de voortzetting van een reddeloze rechtspersoon (hoewel de logische contradictie hier wat minder scherp oogt). In de praktijk is de “wrongful” in “wrongful trading” immers maar aan de orde als de houding van het bestuur meer dan lichtelijk foutief was.

De verwijzing naar die aansprakelijkheidsgronden in artikel 2:57, § 1, WVV is dus uitgehold van bij haar ontstaan. Een bestuurder die een vordering wegens kennelijk grove fout tegen zich krijgt, zal echter ongetwijfeld zijn best doen om de rechter van het tegendeel te overtuigen. Om alle verwarring te vermijden, kan de verwijzing bij gelegenheid dus maar beter worden geschrapt.

Gillis Lindemans

One thought on “Is kennelijk grove fout nog gedekt door cap op bestuursaansprakelijkheid ?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: