Ceci n’est pas un dualisme?

Een post door gastblogger Professor J. Delvoie (VUB)

In een bijdrage voor het recentste TPR-nummer, verwonder ik mij over het feit dat het nieuwe duale bestuursmodel in de NV wat de bevoegdheidsverdeling tussen raad van toezicht en directieraad betreft, statutair net zo à la carte kan worden ingevuld als het oude regime “524bis”.

Dat is merkwaardig, omdat het oude regime op dat punt nu net met alle zonden Israëls was overladen door de pleitbezorgers van het dualisme, minister Geens op kop. Het is nog merkwaardiger dat de memorie van toelichting op dit punt de lezer volledig op het verkeerde been zet. Hij insinueert dat in het dualistische model de bevoegdheden van beide organen voortaan enkel bij wet worden vastgelegd (MvT WVV, 14, 236).

De wettekst zelf bepaalt nochtans uitdrukkelijk het tegendeel: “De statuten kunnen de bevoegdheid van de directieraad beperken” (art. 7:110, eerste lid, tweede zin WVV). Duidelijker kan niet. De bevoegdheden van de directieraad nu zijn even à la carte als die van het directiecomité vroeger. Voeg daarbij alle andere vroegere wezenskenmerken van de NV die voortaan à la carte zijn (exclusief winstoogmerk, aantal stemmen per aandeel, collegialiteit van het bestuur, soepel ontslag van het bestuur, ja zelfs beperkte aansprakelijkheid van het bestuur, en ga zo maar door), en je stelt vast dat de NV een waar Chinees eetfestijn werd. Mij niet gelaten, maar ik zou hier drie vaststellingen aan koppelen:

1. De eerdere klachten over het à la carte in artikel 524bis Venn. klinken vandaag eerder hol.

2. Laat je niet op het verkeerde been zetten door de memorie van toelichting, die passages stroken niet met de wettekst.

3. Het is me niet duidelijk waarom dan wél absoluut een lijn in het zand moest worden getrokken met betrekking tot dubbel lidmaatschap van de CEO in beide organen, en net deze governancesaus niet meer op de menukaart mag. Het zou jammer zijn moest dit verbod de dualistische optie in de praktijk opnieuw naar de achterstraatjes van het monistische model jagen.

Voor extra achtergrond en analyse, zie : J. DELVOIE, “Ceci n’est pas un dualisme? Over het nieuwe duale bestuursmodel in de NV”, TPR 2019, 767-777.

Jeroen Delvoie
Professor Vrije Universiteit Brussel
Advocaat te Brussel (Eubelius)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: