Teksten ontwerp nieuw ondernemingsrecht beschikbaar

Wetsontwerp houdende hervorming van het ondernemingsrecht ingediend bij Kamer

Een eerder post besprak het wetsontwerp houdende hervorming van het ondernemingsrecht.  De tekst van dit wetsontwerp is nu beschikbaar op de website van de Kamer.

De samenvatting bij het ontwerp luidt als volgt: 

De voornaamste doelstelling van dit ontwerp bestaat erin een nieuwe definitie van de onderneming op een coherentere wijze te omschrijven en een einde te makenaan  problemen die verband houden met het bestaande ondernemingsbegrip. Daartoe zal de nieuwe algemene definitie, gebruik maken van formele criteria in de plaats van het huidige materiële criterium (nl. de uitoefening van een economische
activiteit). Deze nieuwe algemene definitie zal als aanknopingspunt dienen voor de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank (de voormalige rechtbank van koophandel), het ondernemingsbewijs (het huidig handelsbewijs), het insolventierecht (boek XX van het WER) en de bepalingen met betrekking tot de KBO en de boekhoudkundige verplichtingen.
Daarnaast bevat het ontwerp volgende wijzigingen:
1. De algemene bevoegdheid van de rechtbank van koophandel wordt geënt op het nieuwe algemene ondernemingsbegrip. Zo zal zij voortaan de ondernemingsrechtbank
heten. In het kader daarvan worden de bijzondere bevoegdheidsgronden opgefrist.

2. Daarnaast zal dit wetsontwerp het Wetboek van koophandel verder ontmantelen en het onderscheid tussen handelszaken en burgerlijke zaken afschaffen.

3. Gelet op de afschaffing van het begrip handelaar en de invoering van een nieuw en modern ondernemingsbegrip, moet het bewijsrecht worden gemoderniseerd.

4. Tot slot wordt voorzien in een oplossing voor het optreden in rechte van groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: