Save the date – Colloquium insolventierecht op 7 februari 2020

Op 7 februari 2020 wordt in Brussel een studienamiddag georganiseerd over actuele knelpunten en tendensen in insolventie. Het initiatief daartoe wordt genomen door de rechters in ondernemingszaken van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, in samenwerking met de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel en de Unie der Rechters in Ondernemingszaken van België. Volgende onderwerpen staan op het programma

1. Openingswoord

Peter Callens, Advocaat en Stafhouder Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel

2. Werkwijzen en drijfveren van beroepsmatige faillissementsfraudeurs in Nederland

Dr. Alan Kabki, docent-onderzoeker Hogeschool Saxion

“Het inzichtelijk maken van de totstandkoming en uitvoering van fraudezaken én de motieven van de daders is de eerste stap in een effectieve bestrijding van fraude. Een dergelijk inzicht zou handvaten kunnen bieden die niet alleen de bestrijding maar ook de preventie van fraude ten goede komt. Op basis van de uitkomsten van de analyse van vijftien strafrechtelijke onderzoeken naar beroepsmatige faillissementsfraudeurs wordt een inkijkje gegeven in de handelwijze van deze fraudeurs.”

De spreker wordt ingeleid door Theo Raedschelders, Rechter in Ondernemingszaken bij de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel.

3. Het geïntegreerd insolventiebeleid van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel en het platform ter bestrijding van company dumping.

Frank Taildeman Janssens Casteels, Rechter in Ondernemingszaken bij de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel.

“Een analyse van de interne flow van insolventiedossiers in de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel, met bijzondere aandacht voor de wisselwerking tussen de Kamer voor Ondernemingen In Moeilijkheden (KOIM) en de Faillissementskamer die eveneens de ontbindingen uitspreekt. Welke rol speelt de rechtbank in het platform van overheidsdiensten ter bestrijding van companydumping en fictieve adressen.”

4. Financiering van ondernemingen in moeilijkheden en transacties in de pre-insolventie fase.

Charles-Antoine Leunen, Advocaat balie Brussel, Vrijwillig wetenschappelijk medewerker Instituut voor Insolventierecht KUL

“Voor een procedure gerechtelijke reorganisatie kan een verderzetting of zelfs verhoging van de financiering een essentiële sleutel zijn voor de redding van de onderneming. Verder leveren bepaalde andere transacties in de pre-insolventie fase, zoals het afsluiten van nieuwe commerciële contracten, een onontbeerlijke bedrage aan het realiseren van een doorstart van de activiteiten. In een dergelijke pre-insolventie context worden financiers geconfronteerd met complexe vraagstukken rond aansprakelijkheid. Daarnaast roepen zowel de verderzetting van financiering als het contracteren gedurende de pre‑insolventie fase vragen op naar afdwingbaarheid van de rechten van de financiers ten aanzien van andere schuldeisers, alsook naar de positie en bescherming van dergelijke schuldeisers in een navolgend faillissement.”

5. Het arrest PLESSERS van 16 mei 2019 van het Hof van Justitie van de Europese Unie: De overdracht onder gerechtelijk gezag gehypothekeerd?

Joan Dubaere, Advocaat balie Brussel, Curator en Gerechtsmandataris.

“Met het arrest PLESSERS heeft het Europees Hof klaarblijkelijk een ernstige hypotheek gelegd op de overdracht onder gerechtelijk gezag als mogelijk redding scenario voor ondernemingen in moeilijkheden.

De keuzevrijheid van de kandidaat overnemer inzake over te nemen personeel wordt aan banden gelegd.

Hoe zullen de Belgische ondernemingsrechtbanken met het arrest omgaan en volgt er een wettelijk ingrijpen ? “

6. (Anti-)Misbruik van insolventierecht onder boek XX WER

Stan Brijs, Advocaat balie Brussel, Vrijwillig wetenschappelijk medewerker Instituut voor Handels-en insolventierecht KULArie Van Hoe, Advocaat balie Brussel, Vrijwillig wetenschappelijk medewerker UA Onderneming & Recht

“De schuldenaar ontleent een belangrijke bescherming aan het moderne insolventierecht. Deze bescherming kan bepaalde schuldenaren aanzetten tot misbruik van insolventieprocedures. Om dit misbruik tegen te gaan, heeft de wetgever in boek XX WER een aantal bijkomende “antimisbruik”-bepalingen opgenomen. Ook schuldeisers kunnen oneigenlijk gebruik maken van het insolventierecht. Ook daaraan worden grenzen gesteld, door de rechtspraak.”

7. Bestuurdersaansprakelijkheid bij insolventie

Bart De Moor, advocaat balie Brussel en gerechtsmandataris, praktijklector Rechtsfaculteit KU Leuven

“Insolventie en alleen al de dreiging ervan leiden tot spanning bij de bestuurders van een vennootschap en haar schuldeisers. Beslissingen worden genomen onder druk. Bij gebreke aan betaling door hun schuldenaar, keren schuldeisers zich vaak tegen de bestuurders van de vennootschap. Welke dreiging weegt op de bestuurders en hoe kunnen zij preventief handelen? Welke actiemogelijkheden hebben de bestuurders, de schuldeisers en de faillissementscurator, voor en na het openen van een insolventieprocedure en welk impact hebben de recente hervormingen van het ondernemingsrecht en van het insolventierecht op de principes van de bestuurdersaansprakelijkheid?”

8. Slotwoord

Gaby Van den Bossche, Voorzitter Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel.

Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijving zijn hier te vinden.

 

Author: Arie Van Hoe

Arie Van Hoe, Head of Legal VBO-FEB, voluntary scientific collaborator (University of Antwerp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: