Het insolventierecht geeft en het vennootschapsrecht neemt?

Eerste bespreking nieuw insolventie- en vennootschapsrecht door Vananroye en Lindemans in DAOR

In een bijdrage in het recentste nummer van DAOR maken Vananroye en Lindemans een eerste bespreking van wetgevende ontwikkelingen in het insolventierecht (goedgekeurd, nog niet in werking) en het vennootschapsrecht (wetgevingsproces tussen advies raad van state en tweede lezing door de ministerraad).

Een rode draad in de bijdrage is de interferentie tussen schuldeisersbescherming in het insolventierecht en in het vennootschapsrecht: 

“Als het vennootschapsrecht “flexibiliseert”, moeten het insolventierecht het verlies aan schuldeisersbescherming opvangen. Het goedgekeurde ontwerp van nieuw Boek XX WER komt aan daaraan in belangrijke mate tegemoet:

  • Het toepassingsgebied van het insolventierecht zal worden uitgebreid naar alle vennootschappen en alle privaatrechtelijke rechtspersonen (voorgesteld artikel XX.1 §1 WER). Dat betekent dat ook de vennootschappen met wat traditioneel een burgerlijk, niet-commercieel doel heette (bv. vrije beroepers), failliet kunnen worden verklaard. De remedies van het vennootschapsrecht worden daarmee uitgebreid naar alle vennootschappen.
  • De aansprakelijkheid voor de kennelijk grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement verhuist van het W.Venn. naar Boek XX WER (art. XX.225). Een onderneming met COMI in België die kiest voor een buitenlands vennootschapsrecht ontsnapt daardoor dus niet aan deze faillissementsaansprakelijkheid.
  • De aansprakelijkheid voor het onredelijke verderzetten van een reddeloze onderneming – momenteel een toepassing van de algemene buitencontractuele zorgvuldigheidsnorm van art. 1382 BW – wordt geëxpliciteerd in een wrongful-trading-bepaling naar Engels voorbeeld (art. XX.227). Ook hier is het een goede zaak dat de COMI het aanknopingspunt is. De invoering van art. XX.227 WER laat de mogelijkheid onverlet voor individuele schuldeisers om beroep te doen op art. 1382 BW.”

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: