Voordelen van alle aard (ook) na faillissement

Kan de bestuurder van een vennootschap na het faillissement van de vennootschap nog voordelen van alle aard genieten, en daarop belast worden? Het Hof van Cassatie heeft deze vraag positief beantwoord in een arrest van 23 januari 2020 (F.18.0134.N/3).

Het Hof van Cassatie brengt vooreerst in herinnering dat het  faillissement van een rechtspersoon niet het einde betekent van het bestuursmandaat

Het faillissement van een rechtspersoon heeft niet van rechtswege de beëindiging tot gevolg van het mandaat van de bestuurders. Zij behouden hun functie en de daaraan verbonden rechten en verplichtingen, met dien verstande dat de door hen genomen beslissingen de faillissementsboedel niet kunnen verbinden

Als bestuurder – ook na faillissement – kan een bestuurder nog voordelen van alle aard genieten

De appelrechters die oordelen dat de bestuurders die na het faillissement in functie blijven totdat in hun vervanging wordt voorzien, te beschouwen zijn als bestuurders in de zin van de artikel 32 WIB92 en het faillissement het bestaan van voordelen van alle aard in hoofde van de eiser niet verhindert, verantwoorden hun beslissing naar recht

Het Hof van Cassatie geeft ook toelichting bij de voordelen van alle aard

De appelrechters die oordelen dat de eiser als bestuurder een voordeel van alle aard heeft genoten door de mogelijkheid van het gratis gebruik van geld van de vennootschap en het afsluiten van de rekening-courant en de invordering door de curator van de debetsaldo hieraan geen afbreuk doen, verantwoorden hun  beslissing naar recht.

Besluit: ook na faillissement kunnen bestuurders voordelen van alle aard genieten.

 

Author: Arie Van Hoe

Arie Van Hoe, Head of Legal VBO-FEB, voluntary scientific collaborator (University of Antwerp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: