Experiments

Leuvense vennootschapsdagen – Lessen na één jaar WVV (vrijdag 29 mei 2020)

Nieuwe Valk, KU Leuven, 29 mei 2020, vanaf 12u

Op 1 januari 2020 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking voor de meeste vennootschappen. De nieuwe regels geven aanleiding tot een resem nieuwe vraagstukken en de grote flexibiliteit opent ongekende mogelijkheden.

Op basis van een uitgebreid onderzoek van de eerste ervaringen met de nieuwigheden in het WVV lichten de sprekers de praktijk en een aantal heikele vraagstukken toe, zodat u het maximum kan halen uit de talrijke mogelijkheden die het WVV biedt. Dankzij een programma met parallelle sessies zullen zowel deelnemers uit de non-profitsector hun gading vinden als zij die eerder geïnteresseerd zijn in personen- of kapitaalvennootschappen.

Negen sprekers of sprekerduo’s van het Jan Ronse Instituut analyseren in drie parallelle sessies elk één van de onderstaande onderwerpen. Een externe respondent vult aan met de eigen ervaring als advocaat, notaris, fiscalist en/of academicus. Vervolgens gaan spreker(s) en respondent een actieve dialoog aan met het publiek. De zitting wordt ingeleid door aftredend federaal minister van Justitie Koen Geens en afgesloten door Danny Van Assche (gedelegeerd bestuurder UNIZO).

Een exemplaar van het verslagboek is in het inschrijvingsgeld van 195 euro inbegrepen. Inschrijven kan via deze link.

Programma Continue reading “Leuvense vennootschapsdagen – Lessen na één jaar WVV (vrijdag 29 mei 2020)”

VRG-alumnidag (KU Leuven): een ‘corporate finance’-graai in het aanbod

Vrijdag 6 maart 2020

Op vrijdag 6 maart 2020 organiseert VRG Alumni op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven de 27ste alumnidag. Het volledige programma en een inschrijvingsformulier vindt u hier. Lezers van deze blog zullen in het ruime aanbod misschien in het bijzonder geïnteresseerd zijn in:

    • Recente ontwikkelingen van juridische databanken, kennisdeling en legal tech, door dhr. Christoph MALLIET, bibliothecaris Faculteit Rechtsgeleerdheid
    • Actuele evoluties mededingingsrecht: invoering van een verbod misbruik van economische afhankelijkheid in het Belgische recht, door prof. Wouter DEVROE
    • Sustainable Finance, door prof. Veerle COLAERT
    • Recente juridische ontwikkelingen in de kunsthandel, door prof. Bert DEMARSIN
    • Vertegenwoordiging in het algemeen en in het WVV, door prof. Joeri VANANROYE

Op de academische zitting ter afsluiting in de Promotiezaal wordt de VRG-Alumniprijs uitgereikt prof. Koen Geens, minister van Justitie.

Inschrijven kan hier.

studiemiddag op 19 maart 2020 aan de KU Leuven over schuldeisersbescherming bij vennootschappen en andere rechtspersonen. 

 

Nieuwe uitkeringstest in BV bestaat al meer dan duizend jaar

Actio pauliana als uitkeringstest

De recent ingevoerde BV-uitkeringstest is minder nieuw dan hij op het eerste gezicht mag lijken. Met deze innovatie herontdekt ons vennootschapsrecht een zeer gelijkaardige, oudere uitkeringstest. En dan bedoelen we veel, veel ouder.

Continue reading “Nieuwe uitkeringstest in BV bestaat al meer dan duizend jaar”

Actio pauliana bij splitsing (en fusie): het kan! Europees Hof van Justitie zorgt voor rust in België en onrust in Nederland

Ciao Ciao Favini

De pauliana bij fusie en splitsing: onzekerheid troef”, kopte het Corporate Finance Lab op 31 oktober 2017. In die blogpost werd de lezer de vraag voorgelegd of een schuldeiser die geconfronteerd wordt met een fusie of splitsing met een beweerd frauduleus oogmerk zich kan beroepen op de pauliana om de fusie/splitsing niet-tegenwerpelijk te laten verklaren.

In het Belgisch recht bestaat hierover weinig twijfel: de pauliana kan worden gebruikt om een splitsing aan te vechten. Voor een recent toepassingsgeval, zie hier.

In het Nederlands recht bestaat meer onenigheid, maar is de meerderheidsvisie (inclusief die van de Hoge Raad) dat de splitsing niet kan worden aangevochten met de pauliana.

Het Europees Hof van Justitie heeft gisteren, in de context van een Italiaanse splitsing, het Belgisch standpunt gevolgd en daarmee voor beweging (onrust) gezorgd in het Nederlands insolventielandschap. Continue reading “Actio pauliana bij splitsing (en fusie): het kan! Europees Hof van Justitie zorgt voor rust in België en onrust in Nederland”

De Hoge Raad over bestuursaansprakelijkheid bij selectieve betalingen bij ondernemingen in moeilijkheden

Een post door gastblogger Prof. Dr. Steef Bartman (Professor of Corporate Group Liability, Universiteit Maastricht)

Bestuurders van ondernemingen in moeilijkheden staan vaak voor lastige betalingsdilemma’s. Betaling van de huur voor bedrijfsruimte maakt dat de maandelijkse aflossing van het bankkrediet erbij inschiet. Bij een omgekeerde behandeling dreigt de verhuurder zijn persoonlijke borgstelling in te roepen. Krijgt de leverancier niet betaald, dan stokt de productie en wordt een reorganisatie lastig uitvoerbaar. De grens tussen goed ondernemerschap en onbehoorlijk bestuur is in de praktijk vliesdun. Biedt het recht de bestuurder een helder richtsnoer? Continue reading “De Hoge Raad over bestuursaansprakelijkheid bij selectieve betalingen bij ondernemingen in moeilijkheden”

Studiemiddag Schuldeiser & Rechtspersoon – Leuven 19 maart 2020

Aula Zeger van Hee, KU Leuven, 19 maart 2020, vanaf 13u50

Rechtspersonen zijn risicovol voor schuldeisers. Controlerende insiders (aandeelhouders of leden, bestuurders enz.) kunnen goederen en schulden opportunistisch verschuiven van het vermogen van de rechtspersoon onder hun controle naar hun privévermogen, en omgekeerd. Op die manier kunnen insiders de schuldeisers van de rechtspersoon benadelen zonder daardoor zelf geschaad te worden (en zelfs in hun eigen voordeel).

Experten behandelen onder voorzitterschap van Prof. Dr. Eric Dirix op een studiemiddag te Leuven op 19 maart 2020 de talrijke uitdagingen waarmee schuldeisers van rechtspersonen worden geconfronteerd. Ze bespreken welke remedies het vennootschaps-, verenigings- en insolventierecht aanreikt, en wat daarvan de mogelijkheden en beperkingen zijn. Komen onder meer aan bod: excessieve dividenden en verkapte uitkeringen, bestuursaansprakelijkheid bij faillissement, de actio pauliana als onderschatte remedie, schuldeisersbenadeling bij vennootschapsgroepen enz. Rode draad doorheen deze studiemiddag is het proefschrift Schuldeiser & Rechtspersoon van dr. Gillis Lindemans. Een exemplaar van dit boek (met handelsprijs van 165 EUR) is in het inschrijvingsgeld van 175 EUR inbegrepen. Inschrijven kan via deze link.

Programma Continue reading “Studiemiddag Schuldeiser & Rechtspersoon – Leuven 19 maart 2020”

Cassatie over (buiten)gewone schuldvorderingen in de opschorting: algemeen pandbeding volstaat

Wie als schuldeiser in een procedure van gerechtelijke reorganisatie belandt, doet er goed aan over een buitengewone schuldvordering in de opschorting te beschikken. Zoniet riskeert hij/zij met een fikse haircut geconfronteerd te worden in het reorganisatieplan. In het verleden heeft de afbakening tussen gewone en buitengewone schuldvorderingen aanleiding gegeven tot de nodige discussie in rechtspraak en rechtsleer. Ook de wetgever heeft zich herhaaldelijk met deze kwestie ingelaten. In een arrest van 16 januari 2020 (C.19.0294.N/1) heeft het Hof van Cassatie voor de praktijk belangrijke nadere toelichting gegeven. Continue reading “Cassatie over (buiten)gewone schuldvorderingen in de opschorting: algemeen pandbeding volstaat”