Hervorming van het Belgische insolventierecht

Het wetsontwerp houdende invoeging van het Boek XX “Insolventie van ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XX, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XX, in boek I van het Wetboek van economisch recht, werd gisteren gepubliceerd op de website van de Kamer, en kan hier geconsulteerd worden. De hervorming van het insolventierecht kadert in de door Minister van Justitie Geens vooropgestelde hercodificatie van de basiswetgeving.

De krachtlijnen van het ontwerp zijn:

1) De wetgeving inzake insolventie samenhangender, bevattelijker en leesbaarder maken, inzonderheid door de invoeging van die wetten in een boek XX van het Wetboek van economisch recht;

2) Het insolventiedossier moderniseren, waarbij wordt gekozen voor een volledig elektronische procedure;

3) Het toepassingsgebied ratione materiae van de insolventieprocedure uitbreiden teneinde beter aan te sluiten bij de economische realiteit van de onderneming;

4) Het “stil” faillissement, dat een onderneming de mogelijkheid biedt om op discrete wijze en zonder publiciteitsmaatregel een echt faillissement voor te bereiden, invoeren;

5) De tweede kans, die het ondernemerschap aanmoedigt en een nieuwe start mogelijk maakt, bevorderen;

6) De afsluiting van minnelijke akkoorden buiten een procedure van gerechtelijke reorganisatie aanmoedigen door een informele procedure in te voeren die de mogelijkheid biedt een dergelijk akkoord te homologeren en uitvoerbaar te verklaren indien de partijen dat wensen;

7) Een coherent geheel van regels inzake aansprakelijkheid van de bestuurders invoeren;

8) De internationale dimensie van de insolventie in aanmerking nemen;

9) De zwakke punten in zowel de faillissementswet als in de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen wegwerken.

Author: Arie Van Hoe

Arie Van Hoe, Head of Legal VBO-FEB, voluntary scientific collaborator (University of Antwerp)

5 thoughts on “Hervorming van het Belgische insolventierecht”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: