Sssstttt, hier wordt gewerkt! Het stil faillissement

download (4)

Het wetsontwerp tot hervorming van het insolventierecht, dat momenteel besproken wordt in de Commissie voor Handels- en Economisch Recht, voert het “stil” faillissement (ook gekend onder de noemer van prepack) in dat toelaat om in stilte het eigenlijke faillissement voor te bereiden (het voorgestelde Art. XX. 33 WER). In een recent advies verwoordde  AG Mengozzi de voordelen van een prepack als volgt: “[h]et succes van de pre-pack is het gevolg van een groeiende neiging in het moderne insolventierecht om de voorkeur te geven aan benaderingen die, anders dan de klassieke benadering die gericht is op de liquidatie van de in moeilijkheden verkerende onderneming, gericht zijn op de redding van de onderneming of althans het behoud van de economisch nog levensvatbare onderdelen daarvan. In een dergelijke context biedt de pre-pack, die wordt gekenmerkt door informele elementen (een buitengerechtelijke voorafgaande fase) en formele elementen (een fase die zich afspeelt in het kader van de insolventieprocedure), de ondernemingen een flexibel instrument dat geschikt is om snel het hoofd te bieden aan bepaalde crisissituaties.

Onder het wetsontwerp kan de schuldenaar die meent in staat van faillissement te verkeren de normaal bevoegde insolventierechtbank verzoeken om ter voorbereiding van het faillissement een of meer precuratoren aan te wijzen die, in geval van faillietverklaring, behoudens uitzondering, zullen worden aangesteld als curator, en een rechter-commissaris die tevens, behoudens uitzondering, in het faillissement zal aangesteld worden als rechter-commissaris.

De schuldenaar dient bij zijn verzoekschrift aan te tonen dat het stil faillissement de schade bij het later faillissement kan beperken of de kans op een gunstige verkoop van activa van de schuldenaar bij het latere faillissement verhoogt of het behoud van meer werkgelegenheid mogelijk maakt. Het (doorlopen van het) stil faillissement moet aldus een prima facie meerwaarde hebben.

Het verzoekschrift wordt binnen een termijn van drie dagen in raadkamer behandeld. De beschikking die over het verzoek uitspraak doet wordt (uiteraard) niet bekend gemaakt. Discretie is het ordewoord bij het stil faillissement.

Belangrijk is de rol van de precurator. Deze onderzoekt in welke mate het door de schuldenaar voorgesteld doel realiseerbaar is. Hij wordt bij de voorbereiding van het mogelijk faillissement betrokken en vertegenwoordigt daarbij de belangen van de gezamenlijke schuldeisers van de schuldenaar. De schuldenaar van zijn kant licht de precurator in over de onderhandelingen en de voorwaarden betreffende een mogelijke overdracht van alle activa of een deel ervan dan wel het geheel of een deel van de activiteiten van zijn onderneming. Indien de schuldenaar daarmee instemt, mag
de precurator contact opnemen met derden of aan een deskundige vragen om onderzoek te verrichten naar de situatie van de schuldenaar.

De duur van het stil faillissement is beperkt. De aanstelling van de precurator geldt voor ten hoogste vijftien dagen en kan door de rechtbank met maximum vijftien dagen worden verlengd.

Ook vandaag wordt een faillissement in vele gevallen reeds grondig voorbereid. Het wetsontwerp biedt een duidelijke wettelijke basis voor deze praktijk, hetgeen de rechtszekerheid ervan ten goede komt.

 

Author: Arie Van Hoe

Arie Van Hoe, Head of Legal VBO-FEB, voluntary scientific collaborator (University of Antwerp)

4 thoughts on “Sssstttt, hier wordt gewerkt! Het stil faillissement”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: