Sovereign Debt Restructuring and International Law

The Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law organises a series of lectures on sovereign debt (see here). In the absence of an international legal framework, the process of sovereign debt structuring remains fragmented and uncertain. This is best illustrated by the decade and a half of litigation that followed Argentina’s sovereign bond default in 2001 (read here).

The first two lectures (“The Law and Economics of Sovereign Debt and Default” and “Sovereign Debt Restructuring and International Law”) can be found here.

The High Court of England and Wales approves Nortel’s global settlement

In a previous post (Everybody loses … except the lawyers) the settlement in the bankruptcy liquidation of Nortel Networks Corp was announced. Last week, the High Court of Justice approved this settlement. The judgment can be read here.

De nieuwe kleren van de keizer

keizer

In een vonnis van 31 oktober 2016 heeft de rechtbank van koophandel te Antwerpen de homologatie van het reorganisatieplan van de NV Corsan geweigerd. In een aantal vonnissen van dezelfde datum werd eveneens de homologatie van de reorganisatieplannen van met de NV Corsan verbonden (project)vennootschappen geweigerd. Over de achtergrond van deze zaken is voldoende verslag gedaan in de (financiële) pers. De NV Corsan had zich toegelegd op de productie van films, o.a. het historische epos Emperor, gebruik makend van de fiscaal gunstige tax shelter-regeling. Een dispuut over de toepassing van deze regeling lag mede aan de grondslag van de financiële problemen van de schuldenaar. Continue reading “De nieuwe kleren van de keizer”

Values in bankruptcy law

“Suppose that a bankruptcy judge has two options in a bankruptcy proceeding of a factory. First, the judge could reorganize the factory, resulting in a $1,000,000 payment to creditors and keeping the factory largely intact. Second, the judge could liquidate the factory, resulting in a $1,500,000 payment to creditors and the loss of 1,000 jobs as the factory is shuttered. What should the bankruptcy judge choose?”

With this deliberately provocative question Zachary Liscow rekindles the debate about the fundamental values of bankruptcy law in a recent article published in the Columbia Law Review (read here). Continue reading “Values in bankruptcy law”

Debt: use it wisely

 “L’homme moderne est dans bien des cas plus enclin à la dépense que ne l’étaient ses ancêtres”  (F. H. Speth, La divisibilité du patrimoine et l’entreprise d’une personne, Parijs, L.G.D.J., 1958, 10)

Our society is credit driven. Consumers and companies borrow against future earnings to finance actual spending. Banks borrow for a living. The Government borrows to pay for social peace, pushing the bill towards future generations. Money for nothing only exists in pop songs. Credit eventually has to be paid by somebody, be it the debtor or society as a whole.

The International Monetary Fund recently publised a report on the proliferation of private sector debt. Continue reading “Debt: use it wisely”

Legal challenges in a world of negative interest rates

Banking in a Brave New World

Financial institutions, insurers, investors, and their legal counsel need to substantially adapt their way of thinking and operating in a negative interest rate environment

See post (Stibbe) here.

The Insolvency Regulation (case-law)

SCI Senior Home – article 5 Regulation 1346/2000

In its judgment of today (read here), the Court of Justice interpreted article 5 of Regulation 1346/2000. Pursuant to this article, the opening of insolvency proceedings shall not affect the rights in rem of creditors or third parties in respect of tangible or intangible, moveable or immoveable assets – both specific assets and collections of indefinite assets as a whole which change from time to time – belonging to the debtor which are situated within the territory of another Member State at the time of the opening of proceedings.  Continue reading “The Insolvency Regulation (case-law)”

Good faith in contractual dealings: abstract versus concrete

good-faith

Many legal procedures focus on the question whether or not the contractants have acted in good faith. Long gone are the days that contracts were (just) considered to be the meeting point of antagonistic interests. René Demogue famously introduced the idea that contracts constitute a “petite société”, with the contractual parties having common – not divergent – interests (Traité des obligations en général, 1931, t. VI, 9). Continue reading “Good faith in contractual dealings: abstract versus concrete”

Everybody loses … except the lawyers

Settlement in the bankruptcy liquidation of Nortel

lawyers-laughing

This week it was reported that a settlement has been reached in the bankruptcy liquidation of Nortel Networks Corp (read here). The Nortel group once was one of the world’s leading providers of telecommunications network solutions.

The insolvency of the Nortel Group was a dream for scholars of international insolvency law. Continue reading “Everybody loses … except the lawyers”

The origin of corporations

moulins-toulouse

Het ontstaan van de moderne vennootschap, met kenmerken zoals rechtspersoonlijkheid, beperkte aansprakelijkheid, overdraagbaarheid van aandelen en gecentraliseerd bestuur, wordt traditioneel gesitueerd in de 17de eeuw met de oprichting en ontwikkeling van de Vereenigde Oostindische Compagnie.

Recent herondekt historisch onderzoek situeert de geboorte van de moderne vennootschap evenwel enkele eeuwen vroeger. Continue reading “The origin of corporations”

Bent u al buitengewone schuldeiser?

four-legs

Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 6 oktober 2016 (hier te vinden) biedt de gelegenheid om enkele principes inzake de gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord kritisch te belichten. Continue reading “Bent u al buitengewone schuldeiser?”

Zakelijke zekerheden op roerende goederen: de UNCITRAL-modelwet

Een economie draait in belangrijke mate op krediet. Kredieten worden verleend om consumptiegoederen aan te kopen of om investeringen te financieren. Om de kost van de kredietverlening (ook voor de kredietgever) te drukken, kan de ontlener een zekerheid verschaffen. Indien de ontlener vervolgens insolvent wordt, heeft de lener een recht van voorrang op de andere schuldeisers (art. 8 B.W.). De overige schuldeisers moeten zich behelpen met wat rest van het vermogen van de schuldenaar. Zij dragen, per slot van rekening, de last van de zekerheid. Continue reading “Zakelijke zekerheden op roerende goederen: de UNCITRAL-modelwet”

Europees Insolventierecht: Update

Aan de vooravond van een nieuwe stap

De internationalisering van het handelsverkeer maakt dat nog slechts weinig insolventieprocedures een puur nationaal karakter hebben. De activa en de passiva van vele schuldenaars vertonen internationale elementen. Het grensoverschrijdende insolventierecht was traditioneel nationaal (internationaal privaat) recht. Een nationale benadering van grensoverschrijdende insolventieprocedures staat evenwel haaks op de beginselen van de Interne Markt. Om deze reden heeft de Europese wetgever – niet zonder enige moeite – het grensoverschrijdende insolventierecht van de Lidstaten in belangrijke mate geharmoniseerd d.m.v. de Insolventieverordening. Deze verordening werd recent gemoderniseerd. Verordening 1346/2000 ruimt plaats voor Verordening 2015/848 die op diverse punten nauwer aansluit op de rechtspraktijk. Zo wordt het materiële toepassingsgebied gevoelig uitgebreid en werd er voorzien in een bijzondere regeling voor vennootschappen die deel uitmaken van een vennootschapsgroep.

Voor commentaren op Verordening 2015/848 wordt verwezen naar volgende referentiewerken:

  • Commentary on the European Insolvency Regulation, R. Bork en K. van Zwieten (eds.), Oxford University Press, 2016;
  • Europäische Insolvenzverordnung 2015, P. Mankowski, M. F. Müller en J. Schmidt (eds.), C.H. Beck, 2016.

Het Europese insolventierecht staat aan de vooravond van een verdere stap in zijn ontwikkeling

De aanhoudende financiële crisis noopt de Europese wetgever nu tot meer ingrijpende maatregelen. Continue reading “Europees Insolventierecht: Update”

De Aandeelhouder als Vrijbuiter in het Insolventierecht

‘Hoe het faillissementsrecht zich tegen schuldeisers dreigt te keren’

Het insolventierecht strekt tot bescherming van de schuldeisers. De race tegen de klok om als eerste toegang te krijgen tot het vermogen van de schuldenaar wordt stopgezet en alle schuldeisers worden in een collectief keurslijf gedwongen. Dit keurslijf strekt tot bescherming van het gemeenschappelijk belang van de schuldeisers. De (meer)waarde van de schuldenaar blijft zo behouden, zij het in continuïteit dan wel in discontinuïteit.

Onderbelicht in dit verhaal is de positie van de aandeelhouder. Continue reading “De Aandeelhouder als Vrijbuiter in het Insolventierecht”

%d bloggers like this: