Experiments

In vier stappen naar efficiëntere insolventiewetgeving (met prentjes)

Het Nederlandse Centraal Planbureau heeft vandaag een rapport gepubliceerd met concrete voorstellen om tot een efficiëntere insolventiewetgeving te komen. Vier beleidsopties om de reorganisatiemogelijkheden voor bedrijven met betalingsproblemen vergroten, worden hierbij onderscheiden:

Continue reading “In vier stappen naar efficiëntere insolventiewetgeving (met prentjes)”

Centraal Register Solvabiliteit

paper-file

In het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2017 werd de wet van 1 december 2016 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de faillissementswet van 8 augustus 1997 met het oog op de invoering van het Centraal Register Solvabiliteit gepubliceerd. Deze wet realiseert de aloude wens van velen om het gehele faillissementsgebeuren te informatiseren.

Continue reading “Centraal Register Solvabiliteit”

De advocaat van de curator : een keuze onder dubbel toezicht

Een post door gastblogger Dr. Sven Sobrie

Iedereen is vrij om zijn verweer in rechte naar eigen goeddunken te organiseren. Die vrijheid omvat onder meer de vrije keuze van advocaat en de vrije keuze om überhaupt een advocaat onder de arm te nemen. Terwijl ook de faillissementscurator in beginsel van deze keuzevrijheid geniet, worden de keuzes die hij maakt wel nauwlettend in het oog gehouden. Hij zal zich tweemaal moeten verantwoorden. Continue reading “De advocaat van de curator : een keuze onder dubbel toezicht”

Harmonisation of insolvency law: a critique

Late last year, the European Commission publised its proposal on a new approach to business insolvency in Europe. This proposal was recently translated in all languages of the European Union. In a working paper, professor Eidenmüller (Oxford) strongly criticizes the conceptual framework of said proposal.

Continue reading “Harmonisation of insolvency law: a critique”

De lege boedelproblematiek: een onderbelichte kwaal zonder adequate remedie

Als de activa niet volstaan om zelfs maar de boedelschulden te betalen

Een curator heeft verregaande herstelbevoegdheden tijdens een faillissement, althans zolang er voldoende geld beschikbaar is om de procedure te financieren. Wat gebeurt er indien de boedel weinig tot geen activa bevat? Continue reading “De lege boedelproblematiek: een onderbelichte kwaal zonder adequate remedie”

What are the duties of a shareholder?

Executive summary: same duties as everyone, but with a more punitive enforcement

In a recent post on the Oxford Business Law Blog Birkmose (Aarhus) and Möslein (Marburg) try to map shareholders’ duties: Continue reading “What are the duties of a shareholder?”

Weldra iedereen business angel? Crowdfunding als alternatieve financieringsvorm

Een gastblogpost door Jasper Van Eetvelde

crowdfundinh

Inleiding

Op het eerste gezicht hebben de vervanging van een wagen die tijdens de staking van 6 november 2014 in Brussel werd vernield, de verkiezingscampagne van president Obama in 2008 en het project Hollywood aan de Schelde van Belgische regisseur Robbe De Hert weinig met elkaar gemeen. Een aandachtige lezer weet evenwel dat deze projecten minstens gedeeltelijk een beroep deden op crowdfunding. Wat het laatste voorbeeld betreft, werd op het moment van schrijven reeds 19.735 euro van de vooropgestelde 100.000 euro gevonden. De populariteit van crowdfunding, een ‘alternatieve’ financieringswijze, steeg de laatste jaren aanzienlijk. Het succes van dit fenomeen leidde er zelfs toe dat de stimulering en de betere omkadering ervan als een prioriteit werden vermeld op de agenda van de regering in het regeerakkoord van 9 oktober 2014.

Continue reading “Weldra iedereen business angel? Crowdfunding als alternatieve financieringsvorm”