Are “common rules for all corporate forms” desirable or feasible?

Book II of the Belgian Company Code and the dangers of recycling antique legislative material

1.

Art. 1832 – 1873  of the Code civil (Title IX of Book III) dealt with the “contract of partnership” (du contrat de société). The articles outlined the rules for the unincorporated partnership.

In Belgium this type of partnership is currently known as “société de droit common” or “maatschap”. Continue reading “Are “common rules for all corporate forms” desirable or feasible?”

De Onzichtbare Klant: de verlokkingen van een vennootschapsadvocaat

De driehoeksrelatie tussen een vennootschap, haar mandatarissen en haar advocaat

Stel: u bent advocaat en treedt op voor een vennootschap. U verneemt dat mandatarissen binnen de vennootschap frauduleuze praktijken bekokstoven. Moet u ingrijpen? Of stel dat u instructies krijgt die u bedrijfseconomisch schadelijk lijken. Kan u daartegen optreden, of moet u doen wat u gevraagd wordt? Wat indien u gevraagd wordt te zetelen in de raad van bestuur van uw cliënte? Kan dat zomaar? Continue reading “De Onzichtbare Klant: de verlokkingen van een vennootschapsadvocaat”

Aansprakelijkheid van commanditaire vennoot bij schending inmengingsverbod: nieuw arrest Hoge Raad

Sanctie in Belgisch recht, meer dan in Nederland, punitief karakter

Eerder kwam hier aan bod hoe in vele continentale systemen aan de “stille” of commanditaire vennoot een verbod wordt opgelegd om zich te mengen in het beheer van de vennootschap. Art. 20 al. 1 en 2 van het Nederlandse Wetboek van Koophandel (WvK) stellen over de commanditaire vennoot (“vennoot bij wijze van geldschieting”):

“Behoudens de uitzondering, in het tweede lid van art. 30 voorkomende, mag de naam van den vennoot bij wijze van geldschieting in de firma niet worden gebezigd.
Deze vennoot mag geene daad van beheer verrigten of in de zaken van de vennootschap werkzaam zijn, zelfs niet uit kracht eener volmagt.”

Continue reading “Aansprakelijkheid van commanditaire vennoot bij schending inmengingsverbod: nieuw arrest Hoge Raad”

Hof van Justitie spreekt zich uit over Arco: garantie strijdig met unierecht

In een eerder bericht werd reeds gemeld dat het Hof van Justitie vandaag heeft beslist dat de Belgische Arco-garantie strijdig is met het Unierecht (met verwijzing naar het persbericht van het Hof van Justitie zelf).

Sinds kort is ook de uitspraak zelf van het Hof online beschikbaar. in dit bericht wordt deze uitspraak gesitueerd vanuit een Belgisch-Europese invalshoek. In essentie stelt het Hof dat:

  1. depositogarantiesystemen in principe bedoeld zijn om spaargelden  te beschermen (en niet om aandelen in bepaalde coöperaties te beschermen);
  2. de Europese Depositogarantierichtlijn België niet verplicht om  aandelen van erkende coöperatieve vennootschappen die actief zijn in de financiële sector te beschermen, zoals in het voorliggende geval is gebeurd;
  3. het op zich niet onverenigbaar is met deze richtlijn dat een depositogarantiestelsel wordt uitgebreid tot aandelen van coöperatieve vennootschappen, maar het aan het Grondwettelijk Hof is om een dergelijke garantieregeling uiteindelijk goed te keuren;
  4. het standpunt van de Commissie in het besluit over het aanmerken van de Arco-garantie als onrechtmatige en met de interne markt onverenigbare staatssteun (alleen al omdat de maatregel door België niet tijdig werd aangemeld) terecht is.

Continue reading “Hof van Justitie spreekt zich uit over Arco: garantie strijdig met unierecht”

De garantie die België aan de financiële coöperaties van de Arco-groep heeft verleend, is in strijd met het Unierecht

Een garantieregeling is op zich niet onverenigbaar met de richtlijn inzake de
depositogarantiestelsels, maar zij moet stroken met het Verdrag en met name met de daarin
neergelegde staatssteunregels

Zie perscommuniqué over Hof van Justitie van de Europese Unie, Arrest in zaak C-76/15 Vervloet e.a. / Ministerraad

 

Recente ontwikkelingen in het insolventierecht: overzicht van rechtspraak 2015-2016

In het raam van de grondige studie Insolventierecht aan de Rechtsfaculteit van de UA wordt sinds negen jaar op het einde van het semester een studieavond georganiseerd waarbij een groep masterstudenten hun bevindingen voorstellen aan het geïnteresseerd publiek.

De nieuwste editie van deze studieavond, die betrekking heeft op de jaargang 2015-2016, gaat door op woensdag 21 december 2016 om 19u in lokaal R001 (Stadscampus UA, R-blok).

Tijdens de studieavond zullen een aantal studenten toelichting geven bij het overzicht van rechtspraak dat werd samengesteld in het raam van de grondige studie. Alle studenten hebben een wetenschappelijke noot geschreven bij een recent vonnis of arrest m.b.t. insolventierecht. Een samenvatting van alle onderzochte rechtspraak wordt gebundeld tot een kort overzicht van rechtspraak. Het betreft zowel gepubliceerde als niet-gepubliceerde uitspraken over zekerheden, gerechtelijke reorganisatie, faillissement en collectieve schuldenregeling. Een selectie van de uitspraken uit het overzicht zal tijdens de studieavond becommentarieerd worden, het volledige overzicht van rechtspraak wordt als documentatie ter beschikking gesteld.

Deelname is gratis en iedereen is welkom. Meer info: melissa.vanmeenen@uantwerpen.be

De grote sprong voorwaarts: een nieuw BW, een hervormd ondernemings- en insolventierecht, een nieuw vennootschaps- en verenigingsrecht en de opheffing van het W.Kh.

Minister Geens stelt plannen voor hercodificatie van basiswetgeving voor

Zie De sprong naar het recht van morgen: hercodificatie van de basiswetgeving voor de plannen die Minister van Justitie Koen Geens vandaag heeft bekendgemaakt.